Release notes EasionX

Wat is er allemaal veranderd in Easion?

Iedere drie weken is er een update van Scorion, Easion en Groeidocument. Hieronder zie je wanneer de release notes gepubliceerd worden. Livegang volgt in de weken erna, die datum wordt bij de release notes gezet.

Sprint    Publicatie releasenotes

2021-03                12-03
2021-04                02-04
2021-05                23-04
2021-06                15-05
2021-07                04-06
2021-08                25-06
2021-09                16-07
2021-10                06-08
2021-11                27-08
2021-12                17-09
2021-13                08-10
2021-14                29-10
2021-15                19-11
2021-16                10-12
2021-17                31-12

Klik hier om het publicatie schema van de releases te zien

Release notes: versie 1.24

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 25 juni 2021

COM-1101 Wijziging itembank bij invoegen bestaand item via designer. 

Het invoegen van bestaande vragen vanuit de designer ziet er nu anders uit. De itembank die je dan ziet is qua opbouw vanaf nu gelijk aan de reguliere itembank. 

Release notes: versie 1.23

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 4 juni 2021

EAS1787 Berekening kunnen aanmaken en wijzigen met syntax-code  

Het is nu mogelijk om een berekening aan te maken en te wijzigen met een syntax-code. Berekeningen kunnen nu worden voorbereid en makkelijk gekopieerd en geplakt worden. Deze functionaliteit is in ontwikkeling en wordt verder ontwikkeld in de komende sprint. 

EAS-1877 Aantal resterende pogingen wordt vermeld bij een onjuist wachtwoord 

Bij een vragenlijst kan ingesteld worden dat deze alleen te openen is met behulp van een wachtwoord. Wanneer er door een respondent een foutief wachtwoord wordt ingevuld, dan verschijnt er een melding waarin wordt aangegeven hoeveel pogingen er nog over zijn. 

EAS-1891 Aantal pogingen voor invoeren juiste wachtwoord opgehoogd naar vijf 

Bij een vragenlijst kan ingesteld worden dat deze alleen te openen is met behulp van een wachtwoord. Met deze wijziging hebben respondenten nu vijf in plaats van drie pogingen om deze correct in te voeren. 

EAS-1892 Wachtwoord niet meer te wijzigen na afronden vragenlijst 

Het is mogelijk om bij een vragenlijst in te stellen dat deze alleen te openen is met behulp van een wachtwoord. Wanneer een respondent de vragenlijst volledig heeft ingevuld, dan kan de vragenlijst bekeken worden in read-only modus. In deze modus is het niet meer mogelijk om het wachtwoord opnieuw in te stellen. 

Release notes: versie 1.22

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 15 mei 2021

EAS-1679 Lettertype vragen in matrix aan kunnen passen  

Via de vragenlijst instellingen kan het het lettertype van vragen worden aangepast. Wanneer hier het lettertype wordt gewijzigd wordt nu ook het lettertype van vragen die in een matrix staan gewijzigd. 

EAS-1784 Kunnen importeren en exporteren van items en keuzevelden  

Het is nu in de itembank mogelijk om items en keuzevelden te kunnen importeren in de gezamelijke itembank. Hierdoor kunnen gemakkelijk meerdere items of keuzevelden worden aangemaakt. De importbestanden zijn hetzelfde als in Easion3.  Als verdere wenselijk is, neem gerust contact met ons op. 

EAS-1842 Inhoud van keuzevelden zichtbaar via mouse-over  

Als moderator kan je nu in de itembank via een mouse-over de inhoud van een keuzeveld zien. Hiervoor ga je in de itembank met je muis op het keuzeveld staan.  

EAS-1890 Term pincode gewijzigd naar wachtwoord 

Een vragenlijst kan worden beveildigd door middel van een door de respondent gekozen wachtwoord. Hiervoor werd voorheen de term pincode gebruikt en nu de term wachtwoord. Hier is voor gekozen omdat het mogelijk is om naast cijfers ook letter en tekens te gebruiken. 

Release notes: versie 1.21

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 23 april 2021

COM-1058 Systeemitems worden ook in de itembank getoond 

Er is altijd een aantal standaard items beschikbaar. Deze items zijn nodig voor het goed functioneren van de vragenlijsten. Hier kan ook informatie uit worden gehaald. Voorheen werden deze alleen in Easion3 getoond en niet in EasionX. Sinds deze sprint worden de systeemitems nu ook getoond in de itembank. Deze items worden in het grijs weergegeven en kunnen niet worden aangepast. 

EAS-1613 Gebruikersnaam en wachtwoord als sleutelwoorden in uitnodiging/herinnering 

Het is nu ook mogelijk om in een uitnodingstekst de sleutelwoorden ‘gebruikersnaam’ en ‘wachtwoord op te nemen’. De respondent ontvang dan in de uitnodiging of herinnering een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij/zij kan inloggen op de homepage van EasionX om de vragenlijst in te vullen. Deze sleutelwoorden kunnen worden gekozen via de beschikbare referenties. Op termijn zal de mogelijkheid worden ontwikkeld om een custom inlogbox op de eigen website te plaatsen. Dan kan deze functionaliteit gebruikt worden om de klant inloggegevens hiervoor te sturen. 

EAS-1790 In invulveld gaat de breedte van een pre/postfix niet af van de ruimte voor tekst 

Je kunt in Easion een prefix of een postfix instellen bij een vraag (bijvoorbeeld ‘kilogram’, ‘jaar’) om voor de respondent duidelijker te maken wat voor antwoord er verwacht wordt. Op mobiele apparaten had de lengte van de prefix/postfix invloed op het aantal in te vullen tekens. Vanaf nu kun je altijd in ieder geval 4 karakters invullen, de prefix of postfix verschijnt waar nodig op een nieuwe regel. 

Release notes: versie 1.20

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 2 april 2021

EAS-1824 Als respondent toegangscode kunnen resetten 

Een vragenlijst die beveiligd is door middel van een door de respondent gekozen code, kan worden gereset wanneer deze de code vergeten is. Wanneer deze code is gereset worden alle antwoorden die de respondent heeft opgeslagen gewist. De respondent keert terug op pagina 1 en moet de vragenlijst opnieuw invullen. 

EAS-1851 Beschrijving bij een item vanuit Designer 

In de itembank kan een beschrijving worden toegevoegd aan een item. Dit is vanaf nu ook mogelijk vanuit de Designer. Deze beschrijving wordt in de Designer onder de vraag getoond en kan ook worden gewijzigd. 

Release notes: versie 1.19

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 12 maart 2021

EAS-1600            Opmaak gebruik referentievraag gewijzigd in rapportage-element

Wanneer je een referentie in een vraag hebt gebruikt, wordt deze nu als blauw vlakje weergegeven in een rapportage-element over die vraag, waar dit voorheen als HTML-code werd gepresenteerd.

EAS-1788            Inloggen mogelijk met unieke (anonieme) gebruikersnaam en wachtwoord

Respondenten kunnen een vragenlijst invullen door middel van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Op deze manier kan een vragenlijst anoniem worden ingevuld, omdat er geen e-mailadres gekoppeld hoeft te worden aan een vragenlijst. Hiervoor kunnen de anonieme respondenten met hun unieke gebruikersnaam en wachtwoord inloggen in EasionX voor het invullen van de vragenlijst.

EAS-1809            In te stellen voorwaarden voor versturen e-mail aan respondent zijn uitgebreid

Binnen een vragenlijst is het mogelijk om in te stellen dat een respondent een e-mail ontvangt op basis van bepaalde voorwaarden. De voorwaarden zijn uitgebreid; deze kunnen vanaf nu gebaseerd zijn op vragen/antwoorden uit de volledige vragenlijst.

EAS-1786            In itembank mogelijk om beschrijving toe te voegen aan een item

Het is nu mogelijk om via de itembank een omschrijving toe te voegen aan een item en deze ook te wijzigen. Dit is een administratief veld (het veld kan niet getoond worden in de vragenlijst, maar dient voor het overzicht van de moderator).

Release notes: versie 1.18

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 19 februari 2021

EAS-1214            Zoekfunctie bij aanmaken berekening of conditie niet meer hoofdlettergevoelig

Bij het aanmaken van berekeningen of condities kan je zoeken naar een variabele die je hierin wilt gebruiken. Deze zoekfunctie was voorheen hoofdlettergevoelig, dit is nu niet meer het geval. Dit houdt in dat wanneer een vraag begint met ‘Aantal keer‘ en je vult in ‘aantal keer’ deze vraag  nu wel wordt gevonden.

EAS-1808            HTML-knop in tekst-editor

Bij het aanmaken en bewerken van een tekstelement is het nu mogelijk om de HTML in te zien en te bewerken. De knop ‘code’ is te vinden in het menu van de tekst-editor onder de knop met de drie streepjes. Let op: bij het gebruiken van deze functionaliteit heeft u enige kennis van HTML nodig.

EAS-1814            Lettergrootte antwoordopties instelbaar

Het is nu mogelijk om de lettergrootte van antwoordopties in te stellen. Dit kan bij de instellingen van de vragenlijst in de designer.

Release notes: versie 1.17

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 29 januari 2021

EAS-1802 Weergave lange antwoordopties is verbeterd op mobiele telefoon  

Wanneer er bij een meerkeuze vraag gebruik wordt gemaakt van lange antwoord opties, wordt dit nu netter onder elkaar getoond op mobiele telefoon. 

EAS-1782 Lettergrootte tekst element vergroot 

De lettergrootte van een tekstelement is vergroot van 14px naar 16px. Hierdoor is de lettergrootte in een tekstelement nu gelijk aan de lettergrootte van antwoordopties. 

Release notes: versie 1.16

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 8 januari 2021

EAS-1716 Alert versturen naar e-mail adres van de respondent  

Je kon al een alert instellen op een pagina. Dit betekent dat er een mail wordt verzonden op het moment dat de invuller de pagina verlaat. In de designer stel je in welke mail, aan wie die verzonden moet worden en op welke voorwaarden dit gebeurt (altijd of alleen als de invuller een specifiek antwoord kiest). Voorheen moest je een vast emailadres ingeven waar de alert naar verzonden werd. Nu kun je ook instellen dat de alert verzonden wordt naar de respondent zelf (mits daar een emailadres van bekend is, dus niet bij een open link) of naar een emailadres dat in een vraag in het formulier wordt ingesteld. 

EAS-1611 Gebruikersnaam en wachtwoord zichtbaar in distributie 

In distributie is per respondent een oogje toegevoegd. Middels dat oogje zie je een gebruikersnaam en wachtwoord dat voor deze respondent geldt. Wanneer de respondent de voortgang uitgenodigd heeft, kan er ook door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord ingelogd worden in de vragenlijst. Deze functionaliteit is een onderdeel van de later te voltooien functionaliteit om mensen door middel van een inlogbox een vragenlijst te kunnen laten invullen. Naast een open link en gesloten link ligt er namelijk de wens om respondenten middels gebruikersnaam en wachtwoord anoniem te laten deelnemen aan een vragenlijst. Deze functionaliteit is daar ondersteunend aan. 

Release notes: versie 1.15

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 17 december 2020

EAS-1734            Conditie instellen o.b.v. een tijdvraag

Je kunt nu een vraag van het type ‘tijd’ kiezen als voorwaarde voor een conditie.

Release notes: versie 1.13.2

Releasedatum: 12-11-2020

EAS-1645            Kalender bij invullen achtergrondvariabele van het type datum

Bij het invullen van een achtergrondvariabele van het type datum was de kalender wit, waardoor er maar 1 datum werd getoond. Deze wordt nu weer getoond zoals de reguliere kalender.

EAS-1732            Antwoorden niet meer aanklikbaar in designer bij multiple vraag

Antwoorden zijn alleen nog invulbaar/aanklikbaar in de testmodus, niet in de designer.

EAS-1733            Doorklikken-icoon waarmee je kunt bekijken waarom een element door conditie niet zichtbaar is

Het icoon waarmee je in de testmodus kon bekijken waarom een element door conditie (niet) zichtbaar was, werkt weer goed. Bij een berekening kun je doorklikken om het resultaat van de berekening in te zien.

EAS-1735            Bij toon metanamen: metanamen goed uitlijnen

Bij veel metanamen in een matrix konden afhankelijk van de resolutie de metanamen uit beeld lopen wanneer de optie ‘toon metanamen’ aan stond. Dit is niet meer zo, zij worden waar nodig op de volgende regel geplaatst.

EAS-1738            Antwoordopties in formviewer zwart i.p.v. grijs

De antwoordopties waren grijs van kleur. Deze zijn nu zwart, zoals de vragen.

EAS-1746            Referentie in foutmelding geeft bij 4 of 8 cijfers een datum terug

Wanneer in een getalvraag 4 of 8 cijfers werden ingevuld en die vraag werd in een referentie gebruikt, werd de invoer als datum weergegeven. Dit is nu niet meer zo.

Release notes: versie 2019-4 

Releasedatum: 10 april 2019

Conditie: ondersteunen van “jump routing”

Door middel van jump routing kun je instellen naar welke pagina de respondent gaat nadat hij vertrekt van de huidige pagina. Je stelt dit in op dezelfde plek als waar je een conditie instelt op een pagina, maar bij een routing stel je in waar de respondent heengaat als hij op volgende klikt vanaf de pagina waar je de routing instelt.

Voorbeeld: je hebt een beginpagina met daarop de vraag

Wilt u zich uw mening geven over onderwerp A, B of C?

  1. Ik wil mijn mening geven over A
  2. Ik wil mijn mening geven over B
  3. Ik wil mijn mening geven over C

Vervolgens heb je 3 pagina’s, 1 met inhoudelijke vragen over A, 1 met inhoudelijke vragen over B, 1 met inhoudelijke vragen over C. Je wilt dat een respondent die kiest voor ‘C’ ook gelijk naar jouw vragen van onderwerp C gaat, die staan op pagina 4, en dat pagina’s 2 en 3 over worden geslagen. Je stelt dan dus bij routing in bij antwoord C, direct naar pagina 4.

Tekststyling van de vraagtekst en antwoordopties aanpassen

Soms moet een deel van een vraag een andere opmaak krijgen, bijvoorbeeld dikgedrukt of schuin. Dit kan nu door HTML toe te voegen in het vraaglabel. Voor dikgedrukt gebruik je <b></b> om het woord/zinsdeel, voor schuin <i></i> en voor onderstreept <u></u>. Bijvoorbeeld:

Heeft u het vandaag naar uw zin gehad?
Heeft u het <i>vandaag</i> naar uw zin gehad?

Verfijnen Itembank

De volgende punten zijn opgepakt m.b.t. de itembank:

Als moderator mag ik vragen zien en gebruiken die in de admin (v3) zijn aangemaakt. Ik mag admin-vragen alleen gebruiken en niet bewerken. Ik wil eenvoudig het verschil kunnen zien tussen organisatie items en mijn eigen items in de itembank.

Daarnaast wil de moderator bij keuzevragen het verschil kunnen zien tussen vragen waar één antwoord wordt verwacht (single) en vragen waar meerdere antwoorden mogen worden ingevuld (multiple).

Melding verplichte vragen

Het is mogelijk om een waarschuwing in te stellen bij het leeg laten van niet verplichte vragen, door middel van ‘toon pagina-validaties’. Bij het overslaan van een verplichte vraag kan de respondent helemaal niet verder, bij validatie op een niet verplichte vraag mag de respondenten alsnog verder.

Het kunnen bewerken van variabele in gebruik/conditie

Wanneer een vraag al in gebruik is, mag deze niet bewerkt worden. Je mag nu echter wel het label van deze vraag wijzigen. Hierbij is het wel belangrijk in de gaten te houden dat je met het wijzigen van het label van een bestaande vraag, deze ook wijzigt op andere plekken waar dezelfde vraag wordt gebruikt.

Vervolg – Datumvalidatie: datum na of voor een bepaald ander item?

Bij het instellen van een voorwaarde dat datum B gelijk moet zijn aan datum A, stond voorheen de ‘waarschuwingstekst’ Datum moet gelijk zijn aan een bepaalde datum. Dit is een waarschuwing die niks zegt en juist verwarrend werkt voor de respondent: je weet dat je een foutmelding krijgt, maar je weet niet waarom. Daarom hebben we deze standaardmelding leeg gelaten en in de design studio de tekst (optioneel) weggelaten bij de custom validatiewaarschuwing. Wanneer je wilt instellen dat een datuminvoer gelijk moet zijn aan een andere datum, is het dus van belang dat je ook een waarschuwing instelt.

Daarnaast hebben we een aantal bugs opgelost en verbeteringen doorgevoerd op een aantal vlakken, waaronder minimum/maximum aantal instellen bij een vraag en datumvragen. Deze werken dus functioneel niet zozeer anders, maar wel beter.